สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. อบต.นางพญา โทร. 08-9856-5208
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๓,๔๕๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖