สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 8 หน่วยงาน
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๗๙,๕๕๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖