สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 10 หน่วยงาน
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๓๑๑,๒๑๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖