สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 2 หน่วยงาน
1. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โทร. 055450143
2. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล โทร. 055431040
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๙๐,๑๓๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖