สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๓๔,๕๐๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖