สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๓๔,๒๔๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖