สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๓๓,๙๑๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖