สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๓๑๐,๓๕๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖