สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๓๑๑,๖๗๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖