สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๒๐๓,๓๔๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖