สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 12 หน่วยงาน
1. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
2. เทศบาลตำบลหัวดง โทร. 055427222
3. อบต.ฝายหลวง โทร. 0-5545-0478
4. อบต.นางพญา โทร. 08-9856-5208
5. อบต.น้ำอ่าง โทร. 0-5504-9706
6. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
7. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
8. อบต.น้ำไผ่ โทร. 08-5725-8911
9. อบต.ห้วยมุ่น โทร. 08-9856-4130
10. อบต.ท่าแฝก โทร. 09-7923-6603
11. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
12. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๓๙,๙๑๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖