สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด โทร. 055481043
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๓๕,๓๓๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖