สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 3 หน่วยงาน
1. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
2. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
3. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๑๗๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖