สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 2 หน่วยงาน
1. อบต.ไร่อ้อย โทร. 0-5540-2026
2. อบต.บ้านดารา โทร. 0-5549-6339
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๘,๑๖๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖