สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ โทร. 055411104
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๙๘๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖