สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 2 หน่วยงาน
1. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
2. เทศบาลตำบลบ้านโคก โทร. 055486087
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๗๔๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖