สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 2 หน่วยงาน
1. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0897034913
2. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๖๗๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖