สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 5 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด โทร. 055830832 ต่อ 116
4. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
5. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๖๕๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖