สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๖๗๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖