สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. อบต.น้ำไผ่ โทร. 08-5725-8911
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๕,๘๓๒,๒๗๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖