สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 2 หน่วยงาน
1. เทศบาลตำบลด่านนาขาม โทร. 055447086
2. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๕,๘๓๒,๕๑๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖