สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ -1 หน่วยงาน
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๔,๗๔๙,๙๘๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖