สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 43 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
5. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
6. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
7. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
8. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
9. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
10. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
11. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
12. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
13. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
14. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
15. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
16. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
17. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
18. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442228
19. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055409890
20. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
21. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
22. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
23. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
24. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
25. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
26. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
27. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
28. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
29. ศูนย์บริหารการทะเบียบภาค5สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403044,055403045
30. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
31. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
32. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
33. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
34. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
35. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
36. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
37. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
38. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
39. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
40. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
41. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
42. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
43. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๔,๗๕๐,๐๑๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖