สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 3 หน่วยงาน
1. อบต.ฝายหลวง โทร. 0-5545-0478
2. อบต.ด่านแม่คำมัน โทร. 0-5581-6222
3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล โทร. 055431330,055450281
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๔,๑๙๗,๕๒๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖