สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 2 หน่วยงาน
1. อบต.น้ำไคร้ โทร. 0-5582-4251
2. อบต.ห้วยมุ่น โทร. 08-9856-4130
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๔,๑๙๗,๓๐๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖