สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 47 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด โทร. 055830832 ต่อ 116
4. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
5. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
6. สำนักงานสัสดีจังหวัด โทร. 055411976
7. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
8. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
9. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
10. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
11. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) โทร. 055428239
12. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
13. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
14. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
15. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
16. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
17. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
18. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
19. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
20. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
21. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442228
22. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
23. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
24. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
25. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
26. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
27. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
28. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
29. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
30. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
31. ศูนย์บริหารการทะเบียบภาค5สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403044,055403045
32. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
33. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
34. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
35. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
36. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
37. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
38. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
39. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
40. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
41. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
42. ศุนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055429481
43. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
44. บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน) โทร. 055414444
45. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
46. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
47. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๔,๑๙๘,๔๘๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖