สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 2 หน่วยงาน
1. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๕๒,๑๘๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖