สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. อบต.ด่านแม่คำมัน โทร. 0-5581-6222
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๕๑,๖๔๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖