สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. เทศบาลตำบลด่านนาขาม โทร. 055447086
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๔๙,๒๙๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖