สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. รับแล้ว
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๘,๔๕๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖