สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 18 หน่วยงาน
1. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
รับเมื่อ :: อังคาร 11 มิย. 67 16:15 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 11 มิย. 67 16:15 น.
3. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 11 มิย. 67 16:18 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
รับเมื่อ :: อังคาร 11 มิย. 67 16:26 น.
5. รับแล้ว
หน่วยงาน : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 11 มิย. 67 16:28 น.
6. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
รับเมื่อ :: อังคาร 11 มิย. 67 16:30 น.
7. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 11 มิย. 67 16:33 น.
8. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: อังคาร 11 มิย. 67 19:35 น.
9. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 07:34 น.
10. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:07 น.
11. รับเอกสารต้นฉบับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:03 น.
12. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:12 น.
13. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่35
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:27 น.
14. รับแล้ว
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:51 น.
15. รับแล้วค่ะ
16. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 10:37 น.
17. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 10:41 น.
18. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์)
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 13 มิย. 67 14:37 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๘,๐๖๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖