สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 22 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 16:27 น.
2. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 07:59 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสถิติจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 08:28 น.
4. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 08:38 น.
5. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานจัดหางานจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 08:45 น.
6. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 08:53 น.
7. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 09:03 น.
8. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 09:04 น.
9. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 09:09 น.
10. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 09:11 น.
11. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 09:16 น.
12. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 09:21 น.
13. รับแล้ว
14. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 09:25 น.
15. ได้รับเเล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 09:27 น.
16. ได้รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 09:42 น.
17. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 09:42 น.
18. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 09:42 น.
19. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 09:56 น.
20. ตอบรับครับ
หน่วยงาน : กอ.รมน.จว.อต.
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 10:09 น.
21. รับแล้วค่า
หน่วยงาน : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 10:26 น.
22. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 11:11 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๖,๗๙๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖