สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 196 หน่วยงาน
1. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 14:56 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นายาง
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 14:58 น.
3. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลวังกะพี้
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 14:59 น.
4. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 14:59 น.
5. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ด่านแม่คำมัน
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:00 น.
6. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าปลา
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:00 น.
7. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพระเสด็จ
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:00 น.
8. ได้รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:01 น.
9. ได้รับแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:01 น.
10. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำปาด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:01 น.
11. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ/ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:01 น.
12. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:01 น.
13. ได้รับเเล้วครับ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหัวดง
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:02 น.
14. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.คอรุม
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:02 น.
15. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.หาดงิ้ว
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:02 น.
16. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:03 น.
17. ทราบ
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:06 น.
18. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำพี้
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:07 น.
19. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:08 น.
20. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:08 น.
21. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:13 น.
22. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:16 น.
23. รับแล้ว
หน่วยงาน : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สนง.แพร่)
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:17 น.
24. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:18 น.
25. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ถ้ำฉลอง
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:18 น.
26. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:19 น.
27. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลฟากท่า
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:19 น.
28. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : รพ.สต.ปางหมิ่น
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:19 น.
29. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:20 น.
30. ได้ัรับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.พญาแมน
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:22 น.
31. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เขื่อนสิริกิติ์
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:22 น.
32. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:23 น.
33. รับทราบค่ะ
หน่วยงาน : รพ.สต.ทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:24 น.
34. รับแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:24 น.
35. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:25 น.
36. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:25 น.
37. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:25 น.
38. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน)
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:26 น.
39. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แม่พูล
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:27 น.
40. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:27 น.
41. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:29 น.
42. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:29 น.
43. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสถิติจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:29 น.
44. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:31 น.
45. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:34 น.
46. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:34 น.
47. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลท่าปลา
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:34 น.
48. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:35 น.
49. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:35 น.
50. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผักขวง
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:36 น.
51. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:37 น.
52. รับแล้ว
หน่วยงาน : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:38 น.
53. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:39 น.
54. รับแล้วขอบคุณคะ
หน่วยงาน : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:42 น.
55. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:44 น.
56. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำไคร้
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:45 น.
57. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านโคน
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:45 น.
58. รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.สองคอน
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:46 น.
59. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:46 น.
60. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:49 น.
61. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:50 น.
62. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.นาขุม
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:51 น.
63. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:54 น.
64. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสา
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:54 น.
65. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านฝาย
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:54 น.
66. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:54 น.
67. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:56 น.
68. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:56 น.
69. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:57 น.
70. ได้รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:58 น.
71. ได้รับเเล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:58 น.
72.
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:59 น.
73. ได้รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ท่าแฝก
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:02 น.
74. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:02 น.
75. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:03 น.
76. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นานกกก
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:05 น.
77. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:06 น.
78. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่12
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:08 น.
79. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:09 น.
80. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ในเมือง
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:09 น.
81. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทองแสนขัน
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:11 น.
82. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.วังดิน
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:12 น.
83. รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลในเมือง
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:27 น.
84. ทต.จริม ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจริม
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:35 น.
85. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลตรอน
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:35 น.
86. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:38 น.
87. พิสูจน์หลักฐานอุตรดิตถ์ ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:41 น.
88. อรทัย รับค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:44 น.
89. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 17:00 น.
90. รับแล้วค่ะ
91. รับแล้ว
92. ได้รับแล้ว
93. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลป่าเซ่า
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 08:09 น.
94. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานจัดหางานจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 08:26 น.
95. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ร่วมจิต
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 08:32 น.
96. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 08:32 น.
97. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลผาจุก
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 08:41 น.
98. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.สองห้อง
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 08:49 น.
99. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 08:49 น.
100. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 08:52 น.
101. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 08:55 น.
102. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.ฝายหลวง
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 08:55 น.
103. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:03 น.
104. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:04 น.
105. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลตรอน
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:06 น.
106. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:07 น.
107. ได้รับแล้วค่ะ
108. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านโคก
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:12 น.
109. ไดัรับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:13 น.
110. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:15 น.
111. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : การประปาจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:17 น.
112. ได้รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:17 น.
113. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:18 น.
114. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:19 น.
115. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:20 น.
116. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:21 น.
117. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:22 น.
118. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าสัก
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:26 น.
119. อบต.หาดล้ารับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.หาดล้า
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:28 น.
120. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ข่อยสูง
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:36 น.
121. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : รพ.สต.คีรีทอง
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:42 น.
122. ตอบรับครับ
หน่วยงาน : กอ.รมน.จว.อต.
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:52 น.
123. รับแล้ว
124. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:58 น.
125. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 10:00 น.
126. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ขุนฝาง
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 10:08 น.
127. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 10:08 น.
128. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไผ่ล้อม
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 10:09 น.
129. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าสัก
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 10:10 น.
130. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 10:13 น.
131. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลงิ้วงาม
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 10:13 น.
132. รัยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำไผ่
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 10:19 น.
133. รับแล้วครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 10:20 น.
134. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 10:23 น.
135. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านเสี้ยว
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 10:32 น.
136. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านดารา
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 10:36 น.
137. ได้รับเอกสารแล้วขอบคุณครับ
หน่วยงาน : หน่วยงานประสานงานชายแดนไทย-ลาวประจำพื้นที่1
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 10:37 น.
138. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลน้ำปาด
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 10:38 น.
139. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 10:39 น.
140. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 10:41 น.
141. รับแล้ว
หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรลับแล
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 11:02 น.
142. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 11:05 น.
143. ได้รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 11:11 น.
144. ได้รับหนังสือแล้วคะ
145. ัรับเรียบร้อย
หน่วยงาน : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 11:18 น.
146. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 11:36 น.
147. ได้รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 12:14 น.
148. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 12:32 น.
149. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นางพญา
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 12:58 น.
150. รับแล้ว
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 13:02 น.
151. ได้รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผาเลือด
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 13:10 น.
152. ได้รีบเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นาอิน
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 13:15 น.
153. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 13:25 น.
154. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 13:25 น.
155. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 13:27 น.
156. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำริด
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 13:28 น.
157. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่าน
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 14:10 น.
158. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่ามะเฟือง
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 14:17 น.
159. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 14:19 น.
160. ีรับแล้ว
หน่วยงาน : การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 14:30 น.
161. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.วังแดง
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 14:45 น.
162. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 14:48 น.
163. ได้รับแล้วครับ
164. รับแล้วค่า
หน่วยงาน : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 15:29 น.
165. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไร่อ้อย
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 15:48 น.
166. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสัสดีจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 15:49 น.
167. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 15:49 น.
168. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 16:28 น.
169. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 16:30 น.
170. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ม่วงเจ็ดต้น
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 08:28 น.
171. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 09:07 น.
172. ได้รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : รพ.สต.บ้านเกาะ(อ.เมือง)
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 09:16 น.
173. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 09:30 น.
174. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 09:36 น.
175. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 10:18 น.
176. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 10:25 น.
177. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่35
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 10:31 น.
178. ได้รับแล้วนะคะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านแก่ง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 10:41 น.
179. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 11:46 น.
180. รับทราบค่ะ
181. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 14:58 น.
182. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำอ่าง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 15:43 น.
183. ได้แล้วเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 16:07 น.
184. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านหม้อ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 22 กย. 66 08:44 น.
185. 314 รับแล้วคร้บ
หน่วยงาน : กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่314
รับเมื่อ :: ศุกร์ 22 กย. 66 09:08 น.
186. รับแล้วค่ะ
187. ได้รับแล้วคะ รพ.สต.สองห้อง
หน่วยงาน : รพ.สต.สองห้อง
รับเมื่อ :: จันทร์ 25 กย. 66 09:00 น.
188. รับทราบค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ่อทอง
รับเมื่อ :: จันทร์ 25 กย. 66 09:14 น.
189. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : รพ.สต.หาดล้า
รับเมื่อ :: จันทร์ 25 กย. 66 10:08 น.
190. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.เด่นเหล็ก
รับเมื่อ :: จันทร์ 25 กย. 66 11:21 น.
191. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน
รับเมื่อ :: อังคาร 26 กย. 66 11:22 น.
192. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: อังคาร 26 กย. 66 15:35 น.
193. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : รพ.สต.วังกะพี้
รับเมื่อ :: จันทร์ 2 ตค. 66 10:47 น.
194. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 2 ตค. 66 15:03 น.
195. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
รับเมื่อ :: จันทร์ 2 ตค. 66 15:30 น.
196. ได้รับหนังสือแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ห้วยมุ่น
รับเมื่อ :: อังคาร 3 ตค. 66 11:49 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๐๓,๒๐๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖