สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 117 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นานกกก
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:10 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:12 น.
3. อรทัย รับค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:13 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:14 น.
5. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:14 น.
6. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:14 น.
7. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:15 น.
8. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพระเสด็จ
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:16 น.
9. รับแล้วขอบคุณคะ
หน่วยงาน : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:16 น.
10. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:16 น.
11. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลวังกะพี้
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:17 น.
12. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.หาดงิ้ว
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:18 น.
13. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:19 น.
14. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:21 น.
15. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:21 น.
16. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:21 น.
17. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านโคน
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:24 น.
18. ได้รับแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสถิติจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:29 น.
19. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าสัก
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:32 น.
20. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ถ้ำฉลอง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:32 น.
21. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:33 น.
22. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:35 น.
23. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:36 น.
24. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.คอรุม
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:36 น.
25. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:37 น.
26. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.ฝายหลวง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:37 น.
27. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:38 น.
28. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นายาง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:39 น.
29. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านฝาย
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:39 น.
30. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:39 น.
31. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:42 น.
32. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:44 น.
33. ทต.จริม ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจริม
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:47 น.
34. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ข่อยสูง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:50 น.
35. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:50 น.
36. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:52 น.
37. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:54 น.
38. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:57 น.
39. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสา
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:58 น.
40. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:58 น.
41. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านหม้อ
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:02 น.
42. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.สองห้อง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:02 น.
43. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:04 น.
44. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:04 น.
45. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:07 น.
46. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไผ่ล้อม
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:07 น.
47. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:08 น.
48. รัยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำไผ่
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:09 น.
49. รับแล้ว
หน่วยงาน : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:14 น.
50. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ร่วมจิต
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:16 น.
51. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลฟากท่า
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:17 น.
52. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไร่อ้อย
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:17 น.
53. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:26 น.
54. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.เด่นเหล็ก
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:27 น.
55. ได้รีบเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นาอิน
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:39 น.
56. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่าน
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:51 น.
57. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 12:24 น.
58. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 12:32 น.
59. ได้รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 12:44 น.
60. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 12:51 น.
61. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านเสี้ยว
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 12:57 น.
62. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผักขวง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:06 น.
63. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำริด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:10 น.
64. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นางพญา
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:13 น.
65. ได้รับเเล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:14 น.
66. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลด่านนาขาม
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:16 น.
67. รับแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:16 น.
68. อบต.หาดล้ารับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.หาดล้า
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:16 น.
69. ได้รับเเล้วครับ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหัวดง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:18 น.
70. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่ามะเฟือง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:26 น.
71. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:26 น.
72. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:34 น.
73. ได้ัรับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.พญาแมน
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:40 น.
74. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:46 น.
75. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.วังดิน
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:48 น.
76. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:55 น.
77. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:58 น.
78. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แม่พูล
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 14:10 น.
79. รับแล้ว
80. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าสัก
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 14:17 น.
81. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 14:18 น.
82. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 14:22 น.
83. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ่อทอง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 14:22 น.
84. ได้รับหนังสือเรียบร้อย
หน่วยงาน : อบต.ผาเลือด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 14:33 น.
85. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำพี้
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 14:36 น.
86. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลงิ้วงาม
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 14:39 น.
87. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 14:51 น.
88.
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 14:59 น.
89. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำปาด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 15:21 น.
90. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 15:26 น.
91. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลผาจุก
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 16:14 น.
92. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.วังแดง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 16:21 น.
93. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 08:20 น.
94. รับแล้วครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 08:53 น.
95. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลป่าเซ่า
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 08:54 น.
96. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านโคก
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 08:57 น.
97. ได้รับแล้วครับ...
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 09:05 น.
98. ได้รับแล้วนะคะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านแก่ง
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 09:14 น.
99. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทองแสนขัน
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 09:32 น.
100. รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.สองคอน
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 09:42 น.
101. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 10:12 น.
102. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ท่าแฝก
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 10:18 น.
103. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 10:21 น.
104. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.นาขุม
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 10:40 น.
105. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ด่านแม่คำมัน
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 11:04 น.
106. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 11:13 น.
107. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 13:33 น.
108. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ม่วงเจ็ดต้น
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 13:53 น.
109. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำไคร้
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 14:02 น.
110. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านดารา
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 14:05 น.
111. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ในเมือง
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 14:11 น.
112. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ขุนฝาง
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 15:33 น.
113. ได้รับหนังสือแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ห้วยมุ่น
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:53 น.
114. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 16:14 น.
115. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลตรอน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 16:17 น.
116. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำอ่าง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 09:37 น.
117. รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลในเมือง
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 13:42 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๓,๐๓๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖