สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 21 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:35 น.
2. รับทราบครับ
หน่วยงาน : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:41 น.
3. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:42 น.
4. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:44 น.
5. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:45 น.
6. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:46 น.
7. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:49 น.
8. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:50 น.
9. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:52 น.
10. ส่งหนังสือซ้ำค่ะ
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:07 น.
11. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:07 น.
12. ได้รับแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสถิติจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:16 น.
13. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:19 น.
14. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:37 น.
15. รับแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:53 น.
16. ได้รับเเล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:59 น.
17. ีรับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:14 น.
18. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:20 น.
19. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:42 น.
20. ได้รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 08:30 น.
21. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 08:49 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๒,๙๖๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖