สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 70 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:23 น.
2. ได้รับเเล้วครับ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหัวดง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:24 น.
3. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:26 น.
4. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:26 น.
5. ได้รับเเล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:27 น.
6. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:28 น.
7. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพระเสด็จ
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:30 น.
8. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:30 น.
9. รับแล้ว
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:34 น.
10. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:35 น.
11. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:36 น.
12. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:36 น.
13. รับหนังสือแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:38 น.
14. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:39 น.
15. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:39 น.
16. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:40 น.
17. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:41 น.
18. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:43 น.
19. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:43 น.
20. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เขื่อนสิริกิติ์
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:44 น.
21. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:47 น.
22. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:49 น.
23. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:49 น.
24. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:51 น.
25. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:52 น.
26. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:52 น.
27. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ/ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:54 น.
28. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 13:59 น.
29. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:00 น.
30. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:00 น.
31. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:01 น.
32. ได้รับแล้ว
33. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:02 น.
34. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่35
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:03 น.
35. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:04 น.
36. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:07 น.
37. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:07 น.
38. รับทราบค่ะ
หน่วยงาน : รพ.สต.ทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:10 น.
39. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับหนังสือเรียบร้อย
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:11 น.
40. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:13 น.
41. อบต.แม่พูล
หน่วยงาน : อบต.แม่พูล
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:16 น.
42. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานจัดหางานจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:16 น.
43. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:17 น.
44. ได้รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:21 น.
45. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:33 น.
46. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:34 น.
47. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:36 น.
48. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:44 น.
49. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:45 น.
50. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:48 น.
51. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:49 น.
52. รับแล้วครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 14:51 น.
53. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:00 น.
54.
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:15 น.
55. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:17 น.
56. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:18 น.
57. ได้รับแล้วค่ะ
58. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:30 น.
59. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นานกกก
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:43 น.
60. รับแล้วค่า
หน่วยงาน : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:45 น.
61. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:49 น.
62. รับแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:52 น.
63. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 15:57 น.
64. รับทราบครับ
หน่วยงาน : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:15 น.
65. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 5 กย. 66 16:22 น.
66. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 08:55 น.
67. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 09:17 น.
68. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ด่านแม่คำมัน
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:43 น.
69. รับแล้ว
หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรลับแล
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 11:15 น.
70. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไผ่ล้อม
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 11:17 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๙๙,๖๐๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖