สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 16 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 17:40 น.
2. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 07:19 น.
3. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 07:28 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานจัดหางานจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 07:50 น.
5. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 07:53 น.
6. รับแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 08:17 น.
7. ได้รับเเล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 08:35 น.
8. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสถิติจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 08:36 น.
9. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 08:41 น.
10. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 08:55 น.
11. ตอบรับ
หน่วยงาน : สำนักงานสัสดีจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 09:07 น.
12. ตอบรับครับ
หน่วยงาน : กอ.รมน.จว.อต.
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 09:30 น.
13. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 09:35 น.
14. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 10:07 น.
15. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 10:24 น.
16. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 10:42 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๘๔๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖