สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 18 หน่วยงาน
1. รับค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 15:43 น.
2. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 15:44 น.
3. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 15:47 น.
4. ได้รับเรียบร้อยแล้วครับ(ปริ้นให้งานสารบรรณกลาง)
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 15:48 น.
5. รับแล้ว
หน่วยงาน : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 15:57 น.
6. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 15:57 น.
7. ได้รับเรียบร้อยค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 16:00 น.
8. รับแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 16:04 น.
9. ได้รับแล้วค่ะ
10. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 16:29 น.
11. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 16:43 น.
12. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 16:57 น.
13. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 08:28 น.
14. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับหนังสือเรียบร้อย
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 09:07 น.
15. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 09:29 น.
16. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 10:18 น.
17. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 10:36 น.
18. ได้รับแล้ว
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๖๘๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖