สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 42 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:12 น.
2. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:15 น.
3. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:20 น.
4. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:22 น.
5. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:22 น.
6. ได้รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:23 น.
7. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:23 น.
8. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:23 น.
9. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:24 น.
10. รับแล้ว
หน่วยงาน : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:34 น.
11. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:37 น.
12. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:45 น.
13. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
รับเมื่อ :: อาทิตย์ 16 มค. 65 09:31 น.
14. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:06 น.
15. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:31 น.
16. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:36 น.
17. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานสถิติจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:39 น.
18. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:40 น.
19. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานจัดหางานจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:50 น.
20. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:53 น.
21. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:57 น.
22. รับแล้วครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:01 น.
23. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:01 น.
24. ได้รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:11 น.
25.
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:14 น.
26. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:16 น.
27. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:21 น.
28. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:21 น.
29. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:22 น.
30. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:26 น.
31. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:30 น.
32. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:34 น.
33. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:39 น.
34. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:46 น.
35. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:51 น.
36. ได้รับเรียบร้อย
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:52 น.
37. รับเอกสารเรียบร้อยค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:57 น.
38. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:00 น.
39. ได้รับเรียบร้อยค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:27 น.
40. ได้รับเเล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:30 น.
41. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 15:40 น.
42. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 19 มค. 65 11:58 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๔,๗๕๐,๐๐๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖