สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 52 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 15:49 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 15:52 น.
3. รับแล้ว
หน่วยงาน : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 15:53 น.
4. รับแล้วค่่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 15:53 น.
5. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 15:53 น.
6. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 15:53 น.
7. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 15:57 น.
8. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:01 น.
9. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน)
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:02 น.
10. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:04 น.
11. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:04 น.
12. ได้รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:05 น.
13. รับแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:08 น.
14. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:13 น.
15. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:22 น.
16. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:24 น.
17. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
รับเมื่อ :: อาทิตย์ 16 มค. 65 09:39 น.
18. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:05 น.
19. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เขื่อนสิริกิติ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:20 น.
20. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานสถิติจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:32 น.
21. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานจัดหางานจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:45 น.
22. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:50 น.
23. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:56 น.
24. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:57 น.
25. รับแล้วครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:59 น.
26. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:11 น.
27.
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:12 น.
28. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:15 น.
29. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:15 น.
30. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:21 น.
31. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:23 น.
32. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:25 น.
33. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:28 น.
34. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:33 น.
35. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:35 น.
36. รับเอกสารเรียบร้อยค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:52 น.
37. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:52 น.
38. ได้รับเรียบร้อย
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:56 น.
39. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:03 น.
40. ได้รับข้อความแล้ว
หน่วยงาน : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สนง.แพร่)
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:09 น.
41. ได้รับเรียบร้อยค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:19 น.
42. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : การประปาจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:29 น.
43. ได้รับเเล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:38 น.
44. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 11:41 น.
45. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 13:19 น.
46. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 13:24 น.
47. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 14:30 น.
48. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 15:33 น.
49. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 16:34 น.
50. รับรอง
หน่วยงาน : ศุนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 18 มค. 65 10:25 น.
51. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : ศูนย์เดินรถภาคเหนือ
รับเมื่อ :: อังคาร 18 มค. 65 15:53 น.
52. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 19 มค. 65 11:57 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๔,๗๕๐,๐๗๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖