สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1.
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: อังคาร 18 มค. 65 15:00 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๔,๗๕๐,๐๔๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖