สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 102 หน่วยงาน
1. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:20 น.
2. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:23 น.
3. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:23 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:25 น.
5. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:26 น.
6. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:26 น.
7. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:26 น.
8. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:26 น.
9. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:29 น.
10. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:29 น.
11. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:29 น.
12. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:30 น.
13. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:30 น.
14. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานจัดหางานจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:32 น.
15. รับเอกสารเรียบร้อยค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:32 น.
16. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสถิติจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:32 น.
17. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:33 น.
18. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:33 น.
19. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:35 น.
20. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:35 น.
21. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ/ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:37 น.
22. รับแล้วค่า
หน่วยงาน : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:37 น.
23. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:39 น.
24. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:40 น.
25. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:41 น.
26. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:42 น.
27. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:43 น.
28. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:44 น.
29. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:46 น.
30. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:46 น.
31. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:49 น.
32. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:51 น.
33. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เขื่อนสิริกิติ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:52 น.
34. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:54 น.
35. ได้รับแล้ว ขอบคุณคะ
หน่วยงาน : นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:54 น.
36. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 16:00 น.
37. รับแล้ว
หน่วยงาน : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 16:00 น.
38. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 16:02 น.
39. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 16:09 น.
40. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 16:10 น.
41. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่12
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 16:12 น.
42. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 16:17 น.
43. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 16:24 น.
44. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 16:24 น.
45. รับแล้วค่่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 16:27 น.
46. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 16:29 น.
47. ได้รับเเล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 16:34 น.
48. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 16:41 น.
49. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 16:49 น.
50. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 17:19 น.
51. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 17:49 น.
52. 314 รับแล้วคร้บ
หน่วยงาน : กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่314
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 07:26 น.
53. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 08:06 น.
54. รับแล้วครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 08:31 น.
55. ได้รับแล้วค่ะ
56. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 08:35 น.
57. รับเอกสารเรียบร้อย
หน่วยงาน : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สนง.แพร่)
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 08:35 น.
58. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 08:52 น.
59. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 08:52 น.
60. ทราบ
หน่วยงาน : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 08:55 น.
61. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 08:58 น.
62. ได้รับเอกสารแล้วขอบคุณครับ
หน่วยงาน : หน่วยงานประสานงานชายแดนไทย-ลาวประจำพื้นที่1
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 08:58 น.
63. ได้รับเรียบร้อยค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 09:06 น.
64. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 09:08 น.
65. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 09:09 น.
66. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 09:10 น.
67.
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 09:11 น.
68. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : การประปาจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 09:12 น.
69. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 09:12 น.
70. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 09:13 น.
71. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 09:14 น.
72. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 09:31 น.
73. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 09:46 น.
74. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 09:55 น.
75. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : กอ.รมน.จว.อต.
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 10:00 น.
76. รับแล้ว
77. ได้รับเมล์แล้วขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 10:08 น.
78. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 10:09 น.
79. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 10:13 น.
80. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 10:16 น.
81. -
หน่วยงาน : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 10:24 น.
82. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : ศูนย์เดินรถภาคเหนือ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 10:50 น.
83. รับเรียบร้อย
หน่วยงาน : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 10:55 น.
84. ได้รับเรียบร้อย
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 10:59 น.
85. รับ
หน่วยงาน : กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 11:12 น.
86. รับแล้ว
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 12:04 น.
87. รับแล้วค่ะ
88. ได้รับแล้วครับ
89. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 12:40 น.
90. ได้รับเเล้วคะ
หน่วยงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 13:08 น.
91. ได้รับเรื่องแล้ว
หน่วยงาน : พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 14:06 น.
92. รับแล้วค่ะ
93. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 14:38 น.
94. รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 14:55 น.
95. ทราบ
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พย. 64 07:40 น.
96. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พย. 64 08:51 น.
97. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พย. 64 09:25 น.
98. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พย. 64 17:06 น.
99. ทราบ
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 30 พย. 64 09:46 น.
100. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่35
รับเมื่อ :: อังคาร 30 พย. 64 10:39 น.
101. รับแล้ว
หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรลับแล
รับเมื่อ :: อังคาร 30 พย. 64 10:51 น.
102. .
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๔,๑๙๘,๓๕๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖