สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 25 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:39 น.
2. รับแล้วครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:47 น.
3. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:48 น.
4. ได้รับเมล์แล้วขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:50 น.
5. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:55 น.
6. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:58 น.
7. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่12
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:06 น.
8. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:10 น.
9. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:15 น.
10. ได้รับเอกสารเรียนร้อยแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:21 น.
11. ได้รับแล้ว ขอบคุณคะ
หน่วยงาน : นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:22 น.
12. .
หน่วยงาน : หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:26 น.
13. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:47 น.
14. รับแล้วค่่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 11:03 น.
15. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 11:18 น.
16. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 11:43 น.
17. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 11:51 น.
18. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 12:00 น.
19. ได้รับแล้วค่ะ
20. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 16:14 น.
21. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 16:19 น.
22. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 16:44 น.
23. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 16:47 น.
24. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์)
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 ตค. 64 09:48 น.
25. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 ตค. 64 10:49 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๕๐,๒๖๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖