สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 17 หน่วยงาน
1. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:37 น.
2. รับเอกสารเรียบร้อยค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:39 น.
3. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:40 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:40 น.
5. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:41 น.
6. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:52 น.
7. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:53 น.
8. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:56 น.
9. รับแล้ว
หน่วยงาน : กอ.รมน.จว.อต.
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:19 น.
10.
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:20 น.
11. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:24 น.
12. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 11:00 น.
13. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่35
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 11:30 น.
14. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 11:44 น.
15. รับแล้ว
หน่วยงาน : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 13:46 น.
16. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 14:43 น.
17. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสัสดีจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 ตค. 64 10:00 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๔๙,๓๒๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖