สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 4 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 ตค. 64 16:05 น.
2. ได้รับหนังสือเรียบร้อย
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 12 ตค. 64 16:12 น.
3. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 08:06 น.
4. รับแล้ว
หน่วยงาน : กอ.รมน.จว.อต.
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 11:02 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๕๐,๖๘๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖