| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0019.4 / ว 4306   4 ตุลาคม 2566   การสำรวจรายชื่อข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / ว 4305   4 ตุลาคม 2566   การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมในภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 4304   4 ตุลาคม 2566   การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น กรณีเกิอเหตุวาตภัย  นายอำเภอ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 4303   4 ตุลาคม 2566   รายงานผลการดำเนินการกับมูลนิธิที่แจ้งการเลิกต่อนายทะเบียน และมูลนิธิที่ดำเนินกิจการการเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายที่อาจร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งเลิกมูลนิธิได้  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 4302   4 ตุลาคม 2566   โครงการสัมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๖  หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูนและพัฒนาเกษตรสาขาจังหวัดอุตรดิตถ์และ หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๕ สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 4301   4 ตุลาคม 2566   โครงการสัมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๖  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 4300   4 ตุลาคม 2566   แผนปฎิบัติการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 4299   4 ตุลาคม 2566   ติดตามผลการบันทึกข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอตรอน นายอำเภอท่าปลา นายอำเภอน้ำปาด และนายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / ว 4298   4 ตุลาคม 2566   ขอเชิญประชุมเจ้าพนักงานธุรการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 4297   4 ตุลาคม 2566   การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา หรือ ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0018.1/ / ว 4296   4 ตุลาคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (1ตุลาคม 2566)  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.3 / ว 4295   4 ตุลาคม 2566   การดำเนินการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ พ.ศ. 2566  คณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดอุตรดิตถ์ (บัญชีแนบท้าย)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 4294   4 ตุลาคม 2566   แจ้งข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือนกรมการปกครอง ครั้งที่ 8 /2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0016 / ว 4293   4 ตุลาคม 2566   มอบหมายผู้ออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / ว 4292   4 ตุลาคม 2566   เผยแพร่บทความกฎหมายน่ารู้ เรื่อง บุกรุก  พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0017.1/ / ว 4291   4 ตุลาคม 2566   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รายชื่อบัญชีแนบท้าย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018.1/ว / ว 4290   4 ตุลาคม 2566   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 4289   4 ตุลาคม 2566   การลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจน์ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ฮ.ศ. 1445)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.4 / ว 4288   4 ตุลาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.3 / ว 4287   4 ตุลาคม 2566   ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พุทธศักราช 2566  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถื นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0023.3 / ว 4286   4 ตุลาคม 2566   การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 4285   3 ตุลาคม 2566   รายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดภัยแล้งในพื้นที่  นอภ, ทม, อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0003 / ว 4284   3 ตุลาคม 2566   ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว564 ลว. 25 กย. 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้ารับบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต0023.3 / ว 4283   3 ตุลาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2/ / ว 4282   3 ตุลาคม 2566   สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 4281   3 ตุลาคม 2566   โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 4280   3 ตุลาคม 2566   การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเเผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะเนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เเละนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 4279   3 ตุลาคม 2566   การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี  นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอบ้านโคก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 4278   3 ตุลาคม 2566   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ประจำปuงบประมาณ พ.ศ..2567  นายอำเภอ นายก อบจ นายก ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต (กปภจ)0021 / ว 4277   3 ตุลาคม 2566   การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. 2564 - 2570 และแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - 2570  นายอำเภอ / ผู้อำนวยการอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.1 / ว 4276   3 ตุลาคม 2566   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / ว 4275   3 ตุลาคม 2566   สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.2 / ว 4274   3 ตุลาคม 2566   หารือการเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / ว 4273   3 ตุลาคม 2566   ย้ายข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติภายในหน่วยงาน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 4272   3 ตุลาคม 2566   การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 4271   3 ตุลาคม 2566   ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 4270   3 ตุลาคม 2566   ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0007 / ว 4269   2 ตุลาคม 2566   สำรวจสถิติการประมง ประจำปีปฏิบัติงาน 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอท่าปลา นายอำเภอตรอน และนายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0023.5 / ว 4268   2 ตุลาคม 2566   ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 4267   2 ตุลาคม 2566   แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้ออกจากราชการ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 4266   2 ตุลาคม 2566   การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้ง  คณะอนุกรรมการฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0021 / ว 4265   30 กันยายน 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.2 / ว 4264   29 กันยายน 2566   แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.2 / ว 4263   29 กันยายน 2566   ผลการประกวดลายผ้าดอกรักราชกัญญา  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.3 / ว 4262   29 กันยายน 2566   ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูแล้ง ปี 2566/67  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 4261   29 กันยายน 2566   คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 4260   29 กันยายน 2566   รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / ว 4259   29 กันยายน 2566   สรุปประเด็นการประชุมกลุ่มเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 4258   29 กันยายน 2566   การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 4257   29 กันยายน 2566   แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4305 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87