| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  9325 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างจัดทำเอกสาร ตามโครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  9324 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดทำป้ายโครงการ ตามโครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  9323 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  9322 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดและข้อกำหนดการจัดจ้าง (Terms of reference : TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด   24 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  9321 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดและข้อกำหนดการจัดจ้าง (Terms of reference : TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP   24 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  9320 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์   24 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ห้วยเดื่อ
  9319 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สำหรับการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA   24 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ห้วยผึ้ง
  9318 / 2567   แต่งตั้งกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  9317 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9316 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9315 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9314 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9313 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9312 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9311 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9310 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9309 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9308 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9307 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9306 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9305 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9304 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9303 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9302 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9301 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9300 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9299 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9298 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9297 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9296 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9295 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9294 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9293 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9292 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9291 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9290 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9289 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9288 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9287 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9286 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9285 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9284 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9283 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9282 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9281 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9280 / 2567   ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทอลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (นราวัลลภ์ ชัยรัตน์)   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9279 / 2567   ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทอลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (ขวัญนภา กลิ่นอุดม)   24 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9278 / 2567   แต่งตั้งผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มิถุนายน 2567 รพ.สต.แสนตอ
  9277 / 2567   แต่งตั้งผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มิถุนายน 2567 รพ.สต.แสนตอ
  9276 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภท รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา   24 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ห้วยผึ้ง

บันทึกข้อมูลไว้ 9325รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187