| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  8481 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8480 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8479 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8478 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8477 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8476 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8475 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8474 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8473 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8472 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8471 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8470 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8469 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8468 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8467 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8466 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8465 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8464 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8463 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8462 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8461 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8460 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8459 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8458 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8457 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8456 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8455 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8454 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  8453 / 2565   อนุญาตให้พนักงานราชการเฉพาะกิจลาออกจากราชการ   24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัด
  8452 / 2565   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.งิ้วงาม
  8451 / 2565   สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ   24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  8450 / 2565   แต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565   24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  8449 / 2565   บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (น.ส.ธนภรณ์,น.ส.ธนพร,น.ส.ชาลินี)   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8448 / 2565   แต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถาการณ์อุทกภัยฯ 2565   24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  8447 / 2565   จัดตั้งศูนย์ฯอุทกภัยและดินถล่ม 2565   24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  8446 / 2565   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะ   24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลทองแสนขัน
  8445 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับ การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  8444 / 2565   แต่งตั้งกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์วิธีเฉพาะเจาะจง   24 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
  8443 / 2565   แต่งตั้งกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
  8442 / 2565   แต่งตั้งกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดจ้างถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
  8441 / 2565   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถอาคารพักพยาบาล (แฟลต)   23 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลท่าปลา
  8440 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   23 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8439 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   23 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8438 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   23 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8437 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   23 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8436 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   23 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8435 / 2565   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ   23 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8434 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   23 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8433 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   23 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8432 / 2565   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ   23 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 8481รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170