| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  2186 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจรับวัสดุโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังบริการล้างรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 กุมภาพันธ์ 2566 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  2185 / 2566   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือนกุมภาพันธ์ 2566   1 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  2184 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนด TOR สำหรับจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนกุมภาพันธ์   1 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  2183 / 2566   แต่งตั้งผู้ตรวจรับ จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว   1 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  2182 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีการขาย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และจำหน่ายโดยแปรสภาพ   1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลตรอน
  2181 / 2566   แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ "12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตัวชี้วัดที่ 8 เศรษฐกิจฐานรากเติบโต (เพิ่มเติม)   1 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  2180 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด   1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2179 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด   1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2178 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด   1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2177 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด   1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2176 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด   1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2175 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด   1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2174 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด   1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2173 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด   1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2172 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด   1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2171 / 2566   แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารอำนวยการ (ตึกบริหาร) โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลทองแสนขัน
  2170 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2169 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2168 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2167 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2166 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2165 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2164 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2163 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2162 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2161 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2160 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2159 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2158 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2157 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2156 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2155 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2154 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2153 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2152 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2151 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2150 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2149 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุง ต่อเติมคลินิกพัฒนาการเด็ก   31 มกราคม 2566 รพ.สต.ห้วยเดื่อ
  2148 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดจ้างเหมาปรับปรุง ทางเข้า-ออก รพ.สต.ห้วยเดื่อ   31 มกราคม 2566 รพ.สต.ห้วยเดื่อ
  2147 / 2566   แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน/กำกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   31 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  2146 / 2566   จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล   31 มกราคม 2566 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  2145 / 2566   แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์   31 มกราคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  2144 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2143 / 2566   คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ ประจำปี พ.ศ.2566   31 มกราคม 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  2142 / 2566   เอกสารประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีe-bidding   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลพิชัย
  2141 / 2566   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลและกรรมการตรวจรับยา   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลพิชัย
  2140 / 2566   ให้นายทหารประทวนสายงานสัสดีช่วยราชการ   31 มกราคม 2566 สำนักงานสัสดีจังหวัด
  2139 / 2566   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลท่าปลา
  2138 / 2566   แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ M66-0495 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2137 / 2566   แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ M66-0492 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 2186รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44