| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการใส่ใจสุขภาพป้องกันภาวะเครียดและซึมเศร้า 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการใส่ใจสุขภาพป้องกันภาวะเครียดและซึมเศร้า 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องฟอกอากาศ ชนิดเคลื่อนย้ายได้จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม1จังหวัด1ชุมชนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566โดยวิธีเจาะจง   7 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำริด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ผลการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566   6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  ผลการพิจารณาคัดเลือกผ้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566   6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการทันตเพื่อสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการป้องกันภาวะเครียดและซึมเศร้า ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  การจำหน่าย (ขายพัสดุ) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่เสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการต่อไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เจรจาตกลงราคา   6 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานประมงจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์   3 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุดำเนินโครงการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด ด้วยศาสตร์แผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพพระสุธรรมญาณ (ทองคำ กมโล)   2 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจสำหรับงานบริการงานวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 มกราคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)   31 มกราคม 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   31 มกราคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   31 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกาศรายชื่อผู้ที่สิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานอำนวยการ   30 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   30 มกราคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งนายช่างโยธา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   30 มกราคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม ประจำปี 2566 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์   27 มกราคม 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์   27 มกราคม 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  ผลการประกวดร้าน ประเภท Popular Vote ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566   26 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน   26 มกราคม 2566 รพ.สต.แสนตอ
  ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566   26 มกราคม 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัด
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำผ้าม่านฟองน้ำเตียงและหมอนหนุนห้องแพทย์แผนไทยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มกราคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน   25 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มกราคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มกราคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อวัสดุสำนักงาน   24 มกราคม 2566 รพ.สต.บ้านด่าน
  ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ   24 มกราคม 2566 รพ.สต.พระฝาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายเพื่อใชเในโครงการประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์   24 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดวื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานโครงการประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์   24 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   24 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการ เครื่องคำนวณเลข 14 หลัก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 มกราคม 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการสนับสนุนเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (อกสจ.) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565   20 มกราคม 2566 สำนักงานประมงจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มกราคม 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มกราคม 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   20 มกราคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   20 มกราคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   20 มกราคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับ จัดจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มกราคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับจัดจ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มกราคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้

บันทึกข้อมูลไว้ 889 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,299,985 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430