| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   28 มีนาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  แก้ไขประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ พ.ศ.2566   28 มีนาคม 2566 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้ิอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น   27 มีนาคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับขำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   27 มีนาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบ 2566   27 มีนาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบ 2566   27 มีนาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบ 2566   27 มีนาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  เผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบ 2566   27 มีนาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  เผยแพร่แผนการจัดจ้างและการบิ   27 มีนาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   24 มีนาคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสนับสนุน ตามโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ผลการคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖   23 มีนาคม 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปนะเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2566   22 มีนาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล   22 มีนาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานในการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำังตำแหน่งบริหาร   22 มีนาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดำเนินการ ย้ายเครื่องทำฟันและติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องลับแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 มีนาคม 2566 รพ.สต.ลับแล
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มีนาคม 2566 รพ.สต.ห้วยต้า
  เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2566   21 มีนาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุโครงการจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมรุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มีนาคม 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยคอม หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20 มีนาคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์แพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มีนาคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มีนาคม 2566 รพ.สต.ห้วยต้า
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20 มีนาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ (ติดฟิล์มกรองแสง) รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ-3191 อุตรดิตถ์   17 มีนาคม 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์   17 มีนาคม 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   16 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   16 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 90 เมตร 1 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   16 มีนาคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะ สำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ (ซ่อมแผงประตูหน้าด้านซ้าย) รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ-3191 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 มีนาคม 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดและตกแต่งสถานที่สำหรับโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่   15 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม และเกียรติบัตรเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่   15 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่   15 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้า   15 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  การสร้างวัด   14 มีนาคม 2566 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)   13 มีนาคม 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มีนาคม 2566 รพ.สต.ห้วยต้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้อมครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566   13 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมพื้นผิวถนนบริเวณที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มีนาคม 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์   10 มีนาคม 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกหม่อนแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9 มีนาคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gitt Policy)   9 มีนาคม 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  ประกาศสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่อำเภอท่าปลา   9 มีนาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอำเภอท่าปลา   9 มีนาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  รายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์   9 มีนาคม 2566 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เครื่องซีล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 มีนาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 มีนาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 889 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,301,295 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430