สำหรับผู้ดูแลระบบ
แก้ไขข้อมูล
User name : สำนักงานคลังจังหวัด
password :
 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๙๓๒,๓๘๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖